Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45126888
Portal
Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina „Przedwiośnie” oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR

 

 
 
* Tytuł projektu:
Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina „Przedwiośnie” oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji.
  
  

Więcej informacji...


* Aleja Powstańców Wlkp. - więcej...        * Krotoszyńskie Błonie - więcej...         * Kino „Przedwiośnie” - info...

 
 
* Źródło dofinansowania, program:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (pożyczka nie stanowiąca pomocy publicznej na realizacje projektów rewitalizacyjnych, Oś Priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału Ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych- instrumenty finansowe”.
 
* Wartość projektu: 33 799 000 zł
 
* Wartość dofinansowania (pożyczka preferencyjna JESSICA 2 uzyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego): 20 000 000 zł
 
* Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi łącznie 18,17 ha.  Projekt został podzielony na następujące zadania:
 - zadanie 1 - Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie,
 - zadanie 2 - Adaptacja budynku kina Przedwiośnie na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej- KIS,
 - zadanie 3 - Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.
Na rewitalizowanym obszarze zostanie przebudowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna, która sfinansowana zostanie przez Zarządcę sieci, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie.
 
* Termin realizacji projektu: realizację projektu planuje się na lata 2018-2020
 
* Cele i rezultaty projektu:
Zasadniczym celem projektu jest realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta
Krotoszyn. Dokumentem uzupełniającym strategię jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2017-2023 w którym wskazano priorytetowe zadania, których realizacja zmniejszy negatywne zjawiska społeczne, pobudzi aktywność i udział mieszkańców w tworzeniu warunków dla osiągnięcia wysokiej jakości życia w Krotoszynie.
Celem strategicznym projektu jest podwyższenie jakości życia mieszkańców miasta Krotoszyn poprzez eliminację źródeł powstawania lokalnych problemów społecznych.
Rezultatem projektu będzie aktywizacja społeczna polegająca na wzroście zainteresowań mieszkańców centrum miasta uczestnictwem w organizowanych imprezach oraz indywidualnym rozwojem kontaktów towarzyskich, międzypokoleniowych oraz rodzinnych. Aktywność ta jest warunkiem kreatywnego rozwoju, poprawy stanu zdrowia, zacieśnieniu więzi rodzinnych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Wymiernym rezultatem będzie uznanie tej strefy miasta jako dobrze rozwiniętej i atrakcyjnej części miasta Krotoszyn.
 
Sformułowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn cele społeczne to:
- Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem i niską aktywnością społeczną;
- Zbudowanie kapitału ludzkiego – wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży;
- Aktywizacja kulturalna, sportowa i rekreacyjna mieszkańców obszaru rewitalizacji, integracja międzypokoleniowa i wzmocnienie wspólnoty gminnej
 
Produktami projektu będą:
1. Odrestaurowana Aleja Powstańców Wlkp. wraz z funkcjonalnym skwerem pomiędzy
jezdniami,
2. Powstanie Klub Integracji Społecznej przy Kinie na Al. Powstańców Wlkp. z zapleczem sanitarnym dla pobliskich terenów spacerowych,
3. Zagospodarowany obszar nad Jeziorem Odrzykowskim tzw. Błoniu poprzez zabudowanie urządzeń i instalacji służących rozrywce oraz aktywnej rekreacji,
4. Nowe rodzaje aktywności społecznej mieszkańców z wykorzystaniem stworzonych
w/w miejsc integracji tj. Al. Powstańców Wlkp. klubu KIS oraz ośrodka aktywnej
rekreacji na Błoniu.
 

* Zachęcamy do zapoznania się z projektami, szczegółowymi opisami oraz wizualizacjami tego, jak będą się prezentować aleje Powstańców Wlkp., kino Przedwiośnie i Błonie, szczegóły TUTAJ... 
 
              
                                                     WIZUALIZACJA
 
 
 
 

ikona daty06-06-2018, 01:57 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt